Firma KARBO-EKO-MASZ Spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± spó³ka komandytowa kontynuuje dzia³alno¶æ firmy KARBO-MASZ Micha³ Kulawski, która powsta³a w 2013 roku. W³a¶ciciel Firmy Micha³ Kulawski posiada wieloletnie do¶wiadczenie zawodowe, zdobyte w trakcie pracy na technicznych stanowiskach zarz±dczych i kierowniczych, w firmach o uznanej renomie.

KARBO-EKO-MASZ Sp. z o. o. sp. k. zajmuje siê organizacj± dostaw i uruchomieñ szerokiego zakresu maszyn i urz±dzeñ dla wielu sektorów przemys³u, ochrony ¶rodowiska, górnictwa, hutnictwa, energetyki cieplnej i zawodowej oraz doradztwem technicznym w tym zakresie.

Specjalizujemy siê we wdro¿eniach innowacyjnych technologii w w/w sektorach przemys³u.

Wspieramy tak¿e naszych klientów w zakresie dostawy czê¶ci zamiennych i podzespo³ów oraz przegl±dów i remontów dostarczanych maszyn i urz±dzeñ.

Z nadziej±, i¿ zawarta na tej stronie internetowej informacja o firmie KARBO-EKO-MASZ Sp. z o. o. sp. k. spotka siê z Pañstwa zainteresowaniem, liczymy na podjêcie wzajemnie owocnej wspó³pracy.

Z powa¿aniem Micha³ Kulawski.